Тут представлені наукові статті автора (електронні джерела)

Розповсюдження, тиражування, копіювання видань чи його частин та комерційне використання без дозволу автора заборонено.
Посилання на першоджерело обов’язкове

© В. Приймак, 2004-2018. Всі права захищені.

 

Нові публікації

 

Вибіркові публікації

 1. Приймак В. Передумови розвитку корпоративної бізнес-свідомості: інтелектуальний капітал. Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку. КНЕУ. 2016. С. 186-189
 2. Приймак В. Корпоративна модель компетенцій як джерело створення конкурентних переваг організації. Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. пр. – Київ: ТОВ „Кадри”, 2015. Вип. 29. Т.2. С. 54-65
 3. Приймак В., Анісімова Л. Технології управління знаннями при впровадженні систем менеджменту якості. Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. №172. 2015. С.14-20.
 4. Приймак В., Балан В. Концептуальний базис комунікативного менеджменту. Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. №161. 2014. С.39-44
 5. Приймак В., Чайковський І., Будник М., Бойцова В. Економічна ефективність технології діагностики ішемічної хвороби серця за допомогою магнітотокардіографії. Лікарська справа №12. (Scopus). 2014. С. 98-109.
 6. Приймак В. Модель професійних компетенцій сучасного менеджера. Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. №136-137. 2012. С.49-52
 7. Приймак В. Лідерство в системі управління знаннями. Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. пр. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011. Вип. 23. С. 88-95
 8. Приймак В. Стратегія КМ-орієнтованих організаційних змін. Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. №121-122. 2011. С.67-72
 9. Приймак В. Лідерство в системі управління знаннями. Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. пр. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011. Вип. 23. С. 88-95
 10. Pryimak V., Plisak T. Motivation and incentivisation of work in banking sector with regard to worldwide integration. Cracow University of Economics. Cracow. 2006 p. 287-295.
 11. Приймак В. Інвестиції в людський капітал як фактор організаційного розвитку. Наук. вісн. Волин. Держ. Ун-ту ім. Л.Українки. – 2006. -№8. Економічні науки. c.9-13.
 12. Pryimak V. Prerequisites of business-awareness which is knowledge oriented. Praga. 2011.
 13. Приймак В. Форми організаційних трансформацій підприємницьких структур. Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. пр. – Київ: ТОВ „Кадри”, 2010. Вип. 23. С. 154-166
 14. Приймак В. Інвестиції в людський капітал як фактор організаційного розвитку. Наук. вісн. Волин. Держ. Ун-ту ім. Л.Українки. – 2006. -№8. Економічні науки. c.9-13.
 15. Приймак В. Системні трансформації: концепція наукового управління//НАН України. Інститут економіки промисловості; редкол.: І.П. Буєєв (отв.ред.) и др. — Донецьк, 2004.
 16. Приймак В. Концептуальні основи системної методології управління (теоретичний аспект) //Вісн. КНТЕУ. — 2001. — №3. — С.45–53.
 17. Приймак В. Інструментарій управління підприємством: модель грошових потоків. Вісн. КНТЕУ. – 2002. - №4.
 18. Приймак В. Проблеми реалізації інноваційних проектів у сучасних умовах господарювання. Зб. наук. праць. «Регіональні проблеми та перспективи розвитку ринку збуту промислової продукції». УКРНТЕІ, 2006.
 19. Приймак В. Технології прийняття управлінських рішень//Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. №97. 2007. с. 11-14
 20. Приймак В. Перспективи розвитку КМ-консалтингу в Україні. Зб. матер. міжнародної науково практичної конференції «Україна – Чехія – ЄС: сучасний стан та перспективи». – Херсон- Прага. 2010. С. 173-186.

Тут розміщені книги автора чи за участі автора (електронні версії)

Розповсюдження, тиражування, копіювання видань чи його частин та комерційне використання без дозволу автора заборонено.
Посилання на першоджерело обов’язкове

© В. Приймак, 2004-2018. Всі права захищені.

 

 1. Pryimak V., Pavlenko N. Organizational learning in the project management system // [Monograph] The potential of modern science. Volume 2. / V. Pryimak, N. Pavlenko. London, UK. Sciemcee Publishing, 2019. С. 161–172. ISBN 978-1-9993071-3-4
 2. Приймак В. Управління знаннями : підручник. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2019. 240 с. ISBN 978-617-7051-01-4
 3. Приймак В. Управління знаннями. Навчально-методичний комплекс. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2018. 82с.
 4. Приймак В. Управління проектами. Навчальний посібник. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. 464с. ISBN 978-617-7051-00-7
 5. Приймак В. Управління проектами. Практикум. 2-ге вид., перероб. і доп. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011. 420с.
 6. Приймак В., Романишин В. Системні диспропорції розвитку орієнтованої на знання корпоративної бізнес-свідомості. Монографія : Інноваційний розвиток корпоративних фінансів: тенденції та перспективи / [Терещенко О.О., Бабяк Н.Д., Іващенко А.І. та ін.]; за заг. ред. д.е.н., проф. О. Терещенка. Київ : КНЕУ, 2017. 495 с. С. 299-313. ISBN 978–966–926–195–3
 7. Pryimak V., Faichak I. Teambuilding: synergy of team work. Менеджмент XXI століття: глобалізаційні виклики: [монографія] / за ред. І. А. Маркіної. - Полтава: Видавництво «Сімок», 2017, - 728 с., С.629-638. ISBN 978-966-2989-65-6
 8. Міждисциплінарний словник з менеджменту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [авт. кол.: Черваньов Д. М., Приймак В.М. та ін.; за ред.: Д. М. Черваньова, О. І. Жилінської]. - К. : Нічлава, 2011. - 623 с. ISBN 978-966-8163-19-7
 9. Приймак В. Прийняття управлінських рішень: навчальний посібник – К.: Атіка, 2008. 240с. ISBN 978-966-326-260-4

 

Розповсюдження, тиражування, копіювання видань чи його частин та комерційне використання без дозволу правовласників заборонено.

Посилання на першоджерело обов’язкове

 


Категорія Інші Підручники, посібники, навчальні матеріали

 1. (+/-) Приймак В. Управління проєктами. Збірник кейсів. Навчальний посібник. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2020. 268с. ISSN &&&&
 2. (+/-) Приймак В. Управління знаннями : підручник. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2019. 240 с. ISBN 978-617-7051-01-4
 3. (+/-) Приймак В. Управління проектами. Навчальний посібник. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. 464с. ISBN 978-617-7051-00-7
 4. (+/-) Приймак В. Управління знаннями. Навчально-методичний комплекс. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2018. 82с.
 5. (+/-) Міждисциплінарний словник з менеджменту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Гриф МОН України. [авт. кол.: Приймак В.М. та ін.; за ред.: Д. М. Черваньова, О. І. Жилінської]. К.: Нічлава, 2011. 623с. ISBN 978-966-8163-19-7
 6. (+) Приймак В. Прийняття управлінських рішень: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Гриф МОН України. К.: Атіка, 2008. 240с. ISBN 978-966-326-260-4
 7. e-book (demo). Прийняття управлінських рішень. / В. Приймак. 2004Тут представлені навчально-методичні матеріали для студентів
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Для доступу необхідна авторизація