Тут представлені наукові статті автора (електронні джерела)

Розповсюдження, тиражування, копіювання видань чи його частин та комерційне використання без дозволу автора заборонено.
Посилання на першоджерело обов’язкове

© В. Приймак, 2004-2018. Всі права захищені.

 

Нові публікації

 

Вибіркові публікації

 1. Приймак В. Передумови розвитку корпоративної бізнес-свідомості: інтелектуальний капітал. Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку. КНЕУ. 2016. С. 186-189
 2. Приймак В. Корпоративна модель компетенцій як джерело створення конкурентних переваг організації. Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. пр. – Київ: ТОВ „Кадри”, 2015. Вип. 29. Т.2. С. 54-65
 3. Приймак В., Анісімова Л. Технології управління знаннями при впровадженні систем менеджменту якості. Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. №172. 2015. С.14-20.
 4. Приймак В., Балан В. Концептуальний базис комунікативного менеджменту. Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. №161. 2014. С.39-44
 5. Приймак В., Чайковський І., Будник М., Бойцова В. Економічна ефективність технології діагностики ішемічної хвороби серця за допомогою магнітотокардіографії. Лікарська справа №12. (Scopus). 2014. С. 98-109.
 6. Приймак В. Модель професійних компетенцій сучасного менеджера. Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. №136-137. 2012. С.49-52
 7. Приймак В. Лідерство в системі управління знаннями. Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. пр. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011. Вип. 23. С. 88-95
 8. Приймак В. Стратегія КМ-орієнтованих організаційних змін. Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. №121-122. 2011. С.67-72
 9. Приймак В. Лідерство в системі управління знаннями. Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. пр. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011. Вип. 23. С. 88-95
 10. Pryimak V., Plisak T. Motivation and incentivisation of work in banking sector with regard to worldwide integration. Cracow University of Economics. Cracow. 2006 p. 287-295.
 11. Приймак В. Інвестиції в людський капітал як фактор організаційного розвитку. Наук. вісн. Волин. Держ. Ун-ту ім. Л.Українки. – 2006. -№8. Економічні науки. c.9-13.
 12. Pryimak V. Prerequisites of business-awareness which is knowledge oriented. Praga. 2011.
 13. Приймак В. Форми організаційних трансформацій підприємницьких структур. Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. пр. – Київ: ТОВ „Кадри”, 2010. Вип. 23. С. 154-166
 14. Приймак В. Інвестиції в людський капітал як фактор організаційного розвитку. Наук. вісн. Волин. Держ. Ун-ту ім. Л.Українки. – 2006. -№8. Економічні науки. c.9-13.
 15. Приймак В. Системні трансформації: концепція наукового управління//НАН України. Інститут економіки промисловості; редкол.: І.П. Буєєв (отв.ред.) и др. — Донецьк, 2004.
 16. Приймак В. Концептуальні основи системної методології управління (теоретичний аспект) //Вісн. КНТЕУ. — 2001. — №3. — С.45–53.
 17. Приймак В. Інструментарій управління підприємством: модель грошових потоків. Вісн. КНТЕУ. – 2002. - №4.
 18. Приймак В. Проблеми реалізації інноваційних проектів у сучасних умовах господарювання. Зб. наук. праць. «Регіональні проблеми та перспективи розвитку ринку збуту промислової продукції». УКРНТЕІ, 2006.
 19. Приймак В. Технології прийняття управлінських рішень//Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. №97. 2007. с. 11-14
 20. Приймак В. Перспективи розвитку КМ-консалтингу в Україні. Зб. матер. міжнародної науково практичної конференції «Україна – Чехія – ЄС: сучасний стан та перспективи». – Херсон- Прага. 2010. С. 173-186.

Репозиторій електронних публікацій


Усі розміщені тут матеріали захищені авторським правом, не можуть поширюватися у вільному доступі,
використовуються виключно у навчальних (некомерційних) цілях
.

Розповсюдження, тиражування, копіювання видань чи його частин та комерційне використання без дозволу правовласників заборонено.

Посилання на першоджерело обов’язкове

Тут розміщені книги автора чи за участі автора (електронні версії)

Розповсюдження, тиражування, копіювання видань чи його частин та комерційне використання без дозволу автора заборонено.
Посилання на першоджерело обов’язкове

© В. Приймак, 2004-2018. Всі права захищені.

 

 1. Pryimak V., Pavlenko N. Organizational learning in the project management system // [Monograph] The potential of modern science. Volume 2. / V. Pryimak, N. Pavlenko. London, UK. Sciemcee Publishing, 2019. С. 161–172. ISBN 978-1-9993071-3-4
 2. Приймак В. Управління знаннями : підручник. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2019. 240 с. ISBN 978-617-7051-01-4
 3. Приймак В. Управління знаннями. Навчально-методичний комплекс. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2018. 82с.
 4. Приймак В. Управління проектами. Навчальний посібник. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. 464с. ISBN 978-617-7051-00-7
 5. Приймак В. Управління проектами. Практикум. 2-ге вид., перероб. і доп. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011. 420с.
 6. Приймак В., Романишин В. Системні диспропорції розвитку орієнтованої на знання корпоративної бізнес-свідомості. Монографія : Інноваційний розвиток корпоративних фінансів: тенденції та перспективи / [Терещенко О.О., Бабяк Н.Д., Іващенко А.І. та ін.]; за заг. ред. д.е.н., проф. О. Терещенка. Київ : КНЕУ, 2017. 495 с. С. 299-313. ISBN 978–966–926–195–3
 7. Pryimak V., Faichak I. Teambuilding: synergy of team work. Менеджмент XXI століття: глобалізаційні виклики: [монографія] / за ред. І. А. Маркіної. - Полтава: Видавництво «Сімок», 2017, - 728 с., С.629-638. ISBN 978-966-2989-65-6
 8. Міждисциплінарний словник з менеджменту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [авт. кол.: Черваньов Д. М., Приймак В.М. та ін.; за ред.: Д. М. Черваньова, О. І. Жилінської]. - К. : Нічлава, 2011. - 623 с. ISBN 978-966-8163-19-7
 9. Приймак В. Прийняття управлінських рішень: навчальний посібник – К.: Атіка, 2008. 240с. ISBN 978-966-326-260-4

 

Розповсюдження, тиражування, копіювання видань чи його частин та комерційне використання без дозволу правовласників заборонено.

Посилання на першоджерело обов’язкове

 


Категорія Інші Підручники, посібники, навчальні матеріали

 1. (+/-) Приймак В. Управління проєктами. Збірник кейсів. Навчальний посібник. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. 268с.
 2. (+/-) Приймак В. Управління знаннями : підручник. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2019. 240 с.
 3. (+/-) Приймак В. Управління проектами. Навчальний посібник. К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2017.
 4. (+/-) Приймак В. Управління знаннями. Навчально-методичний комплекс. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2018. 82с.
 5. (+/-) Міждисциплінарний словник з менеджменту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Гриф МОН України. [авт. кол.: Приймак В.М. та ін.; за ред.: Д. М. Черваньова, О. І. Жилінської]. К.: Нічлава, 2011. 623с.
 6. (+) Приймак В. Прийняття управлінських рішень: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Гриф МОН України. К.: Атіка, 2008. 240с.
 7. e-book (demo). Прийняття управлінських рішень. / В. Приймак. 2004Тут представлені навчально-методичні матеріали для студентів
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Для доступу необхідна авторизація