1. Pryimak V., Faichak I. Teambuilding: synergy of team work. Менеджмент XXI століття: глобалізаційні виклики: [монографія] / за ред. І. А. Маркіної. - Полтава: Видавництво «Сімок», 2017, - 728 с., С.629-638.
  2. Міждисциплінарний словник з менеджменту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [авт. кол.: Черваньов Д. М., Приймак В.М. та ін.; за ред.: Д. М. Черваньова, О. І. Жилінської]. - К. : Нічлава, 2011. - 623 с.
  3. Управління проектами: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011.– 420с.
  4. Прийняття управлінських рішень. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.– К.: Атіка, 2008. 240с.
  5. Управління інноваціями в сучасній організації. Колективна монографія. //Під ред. Євтушевського В.А. К.: Нічлава, 2006. – 359с.
  6. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій». К.: Нічлава, 2008
  7. Управління проектами. Практикум: Навчальний посібник. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. 292с.