1. Pryimak V., Faichak I. Teambuilding: synergy of team work. Менеджмент XXI століття: глобалізаційні виклики: [монографія] / за ред. І. А. Маркіної. - Полтава: Видавництво «Сімок», 2017, - 728 с., С.629-638.
  2. Приймак В., Романишин В. Системні диспропорції розвитку орієнтованої на знання корпоративної бізнес-свідомості. Монографія : Інноваційний розвиток корпоративних фінансів: тенденції та перспективи / [Терещенко О.О., Бабяк Н.Д., Іващенко А.І. та ін.]; за заг. ред. д.е.н., проф. О. Терещенка. Київ : КНЕУ, 2017. 495 с. С. 299-313. ISBN 978–966–926–195–3
  3. Pryimak V., Pavlenko N. Organizational learning in the project management system // [Monograph] The potential of modern science. Volume 2. / V. Pryimak, N. Pavlenko. London, UK. Sciemcee Publishing, 2019. С. 161–172. ISBN 978-1-9993071-3-4
  4. Приймак В. Управління знаннями : підручник. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2019. 240 с. ISBN 978-617-7051-01-4
  5. Приймак В. Управління знаннями. Навчально-методичний комплекс. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2018. 82с.
  6. Міждисциплінарний словник з менеджменту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [авт. кол.: Черваньов Д. М., Приймак В.М. та ін.; за ред.: Д. М. Черваньова, О. І. Жилінської]. - К. : Нічлава, 2011. - 623 с.
  7. Управління проектами: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011.– 420с.
  8. Прийняття управлінських рішень. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.– К.: Атіка, 2008. 240с.
  9. Управління інноваціями в сучасній організації. Колективна монографія. //Під ред. Євтушевського В.А. К.: Нічлава, 2006. – 359с.
  10. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій». К.: Нічлава, 2008
  11. Управління проектами. Практикум: Навчальний посібник. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. 292с.